Tatiana Vitkovskaya

Global Head of Safety
PHARMAGATE